• Shenzhen

Shenzhen Concert Hall
Shenzhen Symphony Orchestra / Daye Lin
Shostakovich Concerto No. 1